Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

รางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี DIP Consultant Award

การมอบรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี หรือ DIP Consultant Award 2013 ถือเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการเพื่อการพัฒนาด้านที่ปรึกษาอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นตัวอย่างของการเป็นที่ปรึกษาอุตสาหกรรมที่ดี และเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้มีผู้สนใจเป็นที่ปรึกษาอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิต่างๆ จะได้ให้ความสำคัญต่อที่ปรึกษาอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในวงกว้างต่อไป

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี มาตั้งแต่ปี 2553โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างที่ดีของที่ปรึกษาผู้ประสบความสำเร็จในการให้บริการ ซึ่งมีคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่ดีโดยครบถ้วน ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ทักษะและจรรยาบรรณของที่ปรึกษาอีกทั้งยังแสดงถึงบทบาทสำคัญของที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม และเผยแพร่ความน่าเชื่อถือของที่ปรึกษาแก่วิสาหกิจ ให้มีความตื่นตัวในการใช้บริการที่ปรึกษาฯ มากขึ้น

               การจัดกิจกรรมคัดเลือกที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี แบ่งประเภทผลงานออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขาเทคนิคและวิศวการ สาขาวินิจฉัยสถานประกอบการ และสาขาวิสาหกิจชุมชน โดยในแต่ละสาขามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการพิจารณา  และจากการดำเนินงานโครงการจนถึงปี 2556มีผู้ที่มีผลงานการให้คำปรึกษาโดดเด่นจนได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี จำนวน 27 ท่าน 

ปี 2553

สาขาการจัดการ
สาขาเทคนิคและวิศวการสาขาวินิจฉัยสถานประกอบการ
ปี 2554

สาขาการจัดการ

สาขาเทคนิคและวิศวการ

สาขาวินิจฉัยสถานประกอบการ

สาขาวิสาหกิจชุมชน

ปี 2556

สาขาการจัดการ

สาขาวินิจฉัยสถานประกอบการ

สาขาวิสาหกิจชุมชน