Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

FAQ

SP และ BDS คืออะไร?

คำตอบ

คำตอบ : ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider : SP)คือ ผู้ให้บริการด้านต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการแก่ธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในการดำเนินธุรกิจโดยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งSP นั้น อาจเป็นที่ปรึกษา หรือวิทยากร ก็ได้

บริการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Development Services : BDS)คือบริการที่ช่วยให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นโดยบริการ BDSจะมีรูปแบบครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น บริการฝึกอบรม ปรึกษาแนะนำ เชื่อมโยงธุรกิจ การทำการตลาด บริการด้านข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การปรับตั้งเครื่องจักร การรับรองมาตรฐาน เป็นต้น 


บทบาทของที่ปรึกษาอุตสาหกรรมจะมีส่วนช่วยอย่างไรในการพัฒนา วิสาหกิจของประเทศไทย?

คำตอบ

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะของวิสาหกิจเป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเป็นผู้นำปัจจัยเสริมใหม่ ๆ เข้ามาสู่วิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการใหม่ ๆ ทางการดำเนินธุรกิจและการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคที่ท้าทายในตลาดต่างๆที่ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาให้ทันเหตุการณ์ นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก


BDS มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร?

คำตอบ : รูปแบบการให้บริการด้านต่างๆของ BDS นั้นเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ SMEs อาทิเช่น การพัฒนาใน 5 ด้านหลัก ที่เรียกว่า 5 M คือ Man Machine Material Method Market ซึ่งบริการ BDS ที่มาช่วย 5 ด้าน มีดังนี้

Man :ด้านบุคลากร ได้แก่ การฝึกอบรม การทดสอบและรับรองมาตรฐานฝีมือ การให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารบุคลากร การวางยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร การคัดสรรบุคลากร เป็นต้น

Machine :ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ ได้แก่ การซ่อมบำรุงปรับปรุงเครื่องจักร การเขียนโปรแกรม การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ การประกันความเสียหาย การจัดหาและเช่า การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

Material :ด้านวัตถุดิบ ได้แก่ การอบรมหรือให้คำแนะนำในด้านการจัดหาวัตถุดิบ บริการจัดหาวัตถุดิบ บริการแลกวัตถุดิบด้วยสินค้า บริการจัดเก็บ บริการจัดการหีบห่อและของเสีย การรีไซเคิล เป็นต้น

Method :ด้านกระบวนการทำงานและการบริหาร ได้แก่ การปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการ การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การสร้างระบบงาน การวางแผนการผลิต การพัฒนานโยบายรับรองคุณภาพ การประหยัดพลังงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เป็นต้น

Market :ด้านการตลาด ได้แก่ การวิจัยตลาด การจัดงานแสดงสินค้า การพัฒนา E-market การจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองสินค้าในตลาด การรวมกลุ่มผู้ค้าเพื่อเจาะตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การบริการสินเชื่อผู้บริโภค การบริการรับประกันคุณภาพสินค้า เป็นต้น