Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

วิสัยทัศน์

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม (สพจ.กสอ.) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาให้แพร่หลายและสามารถสนับสนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่มีอาชีพเป็น ที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider : SP)

ผู้ที่สนใจเป็นที่ปรึกษาอุตสาหกรรม (Service Provider : SP)

หน่วยงานบริการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน (Business Development Service : BDS)

ภารกิจ

การเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP Capacity Building) ทำการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและเพียงพอ เพื่อสามารถให้บริการต่อภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Quality and Standard of BDS) เพื่อให้เกิดกลไกที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบริการธุรกิจอุตสาหกรรม อันจะทำให้ SMEs มีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการ และส่งผลให้บริการต่างๆ สามารถอยู่รอดและยั่งยืนได้ในอนาคต

การพัฒนาเครือข่ายของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP & BDS Network Development) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และสามารถส่งต่อลูกค้าให้แก่กันได้ เป็นการผนึกกำลังโดยการผสานความแตกต่างเพื่อเพิ่มศักยภาพ ส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของ SMEs ได้ดียิ่งขึ้น

การส่งเสริมกลไกการตลาด (SP & BDS Marketing Development) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล เว็บไซด์ รวมทั้งการบูรณาการการพัฒนาและใช้บริการผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ